Actualitat

circular

NOVETATS EN L’AMORTITZACIÓ DE LES IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES

El passat 17 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, que modifica, entre d’altres normes, el Pla General de Comptabilitat i les Normes de Formulació dels Comptes Anuals Consolidats.

Entre les mesures adoptades destaca el desenvolupament reglamentari de les novetats que en matèria d’amortització de les immobilitzacions intangibles va introduir la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes.

Segons el previst en la disposició final primera de l’esmentada Llei, tots els immobilitzats intangibles tenen una vida útil definida i s’han d’amortitzar en un termini màxim de 10 anys, quan aquesta no es pugui determinar de forma fiable, a partir d’1 de gener de 2016.