Actualitat

Novetats tributàries: Reial Decret-Llei 3/2016

Novetats tributàries Reial Decret-Llei 3/2016

El 3 de desembre de 2016 es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 3/2016, amb el que s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Les mesures tributàries més rellevants són:

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Amb efectes 1 de gener de 2016

  1. Per als contribuents amb una xifra de negocis igual o superior a 20 milions d’euros, s’introdueixen els següents límits a la compensació de bases imposables negatives:

 

Import net de la xifra de negocis


Límit sobre la base imposable positiva


Inferior a 60 milions


50%


Igual o superior a 60 milions


25%


En qualsevol cas, aquests contribuents poden compensar bases imposables negatives fins a 1 milió d’euros.

  1. Per als contribuents amb una xifra de negocis igual o superior a 20 milions d’euros, es redueix el límit d’aplicació de les deduccions per a evitar la doble imposició a un 50% de la quota íntegra.
  1. S’obliga a integrar en la base imposable les pèrdues per deteriorament de participacions deduïdes abans de l’any 2013, per un import mínim anual del 20%.

Amb efectes 1 de gener de 2017

  1. Les rendes negatives derivades de la transmissió de participacions que donin dret a aplicar l’exempció per dividends i plusvàlues, així com les pèrdues generades per la participació en entitats residents a paradisos fiscals o territoris de baixa tributació, passen a ser considerades despeses no deduïbles.
  1. Les rendes negatives obtingudes a l’estranger per la transmissió d’un establiment permanent passen a ser considerades despeses no deduïbles.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga l’exigència de l’impost durant l’any 2017.